سونی

  سونی - 2023
 • Xperia 5 V
 • Xperia 10 V
 • Xperia 1 V
  سونی - 2022
 • Xperia 5 IV
 • Xperia 1 IV
 • Xperia 10 IV
  سونی - 2021
 • Xperia Pro-I
 • Xperia 10 III lite
 • Xperia 1 III
 • Sony Xperia 5 III
 • Xperia 10 III
  سونی - 2020
 • Xperia L4
 • xperia pro
 • Xperia 10 II
 • Xperia 5 II
 • Xperia 1 II
  سونی - 2019
 • Xperia L3
 • Xperia 10 Plus
 • Xperia 10
 • Xperia 5
 • xperia 1
  سونی - معرفی نشده
 • xperia 5 plus